Kontakt

Zadzwoń: 663 224 559

poniedziałek - piątek 10:00-18:00

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Statut Fundacji SOULIGHT

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 

 1. Fundacja SOULIGHT, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Łukasza Wysockiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Łukasza Jaksę w kancelarii notarialnej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 2, w dniu 8 lutego 2021 roku, Repetytorium A Nr 1008/2021.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

 6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicieli.

 7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci i symboli.

 9. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu, a także na pracy zatrudnionych pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§3

 

Misją Fundacji jest prowadzenie ludzi do budowania zdrowych i bliskich relacji z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi w oparciu o chrześcijańskie wartości i wzorce biblijne.

 

§4
 

Celem Fundacji jest:

 

 1. Organizacja i wspieranie edukacji, nauki, oświaty, wychowania i kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 2. Szeroko pojęta edukacja społeczna na tematy dotyczące tworzenia i rozwijania zdrowych relacji międzyludzkich oraz zdrowego trybu życia.

 3. Działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych.

 4. Działalność poradnicza i terapeutyczną dotycząca wszystkich spraw związanych z życiem człowieka a w szczególności życia małżeńskiego, rodzinnego i rozwoju osobistego.

 5. Propagowanie i wspieranie rozwoju osobistego oraz duchowego człowieka w oparciu
  o wartości chrześcijańskie i wzorce biblijne.

 6. Wspieranie osób w przełamywaniu barier i ograniczeń wewnętrznych człowieka oraz pokonywaniu codziennych trudności życiowych.

 7. Organizacja i wspieranie turystyki, łączenie różnych form wypoczynku oraz aktywności fizycznej z rozwojem osobistym i duchowym.

 8. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną realizować cele statutowe Fundacji.

 9. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej.

 10. Wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Fundacji oraz osoby potrzebujące.

 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród pracowników oraz pracodawców.

 12. Angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochronę przyrody i zwierząt.

 13. Promocja i organizacja wolontariatu.

 14. Działalność charytatywna i dobroczynna.

 15. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.

 16. Ochrona praw człowieka.

 17. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 18. Ochrona i promocja zdrowia oraz opieki społecznej.

 19. Promocja kultury i sztuki.

 

§5

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, programów rozwojowych, konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, zjazdów, rekolekcji, pielgrzymek, koncertów, kolonii, półkolonii, festiwali, wystaw, wycieczek, wyjazdów, obozów i tworzenie kadr dla tych celów.

 2. Prowadzenie tematycznych serwisów, platform, aplikacji, stron internetowych i transmisji internetowych związanych z działalnością Fundacji.

 3. Inicjatywy rozwojowe organizowane i prowadzone stacjonarnie oraz poprzez Internet i inne formy działania i kontaktu na odległość;

 4. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym, fizycznym oraz duchowym.

 5. Prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych.

 6. Działalność wydawniczą, produkcję filmową i fonograficzną oraz rozprowadzanie materiałów m.in. książek, e-booków, audiobooków, czasopism, poradników, broszur, biuletynów, płyt i innych nośników multimedialnych.

 7. Tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie lokalnych klubów rozwoju, wspólnot oraz innych podobnych integrujących inicjatyw społecznych.

 8. Działalność kulturalną, artystyczną, edukacyjną i badawczą.

 9. Działalność konsultacyjną i doradczą.

 10. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, kościołami, sektorem publicznym i prywatnym w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

 11. Tłumaczenie dzieł związanych z działalnością Fundacji.

 12. Promocję sztuki.

 13. Działalność w zakresie kultu religijnego.

 14. Działalność w zakresie ochrony środowiska.

 15. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 16. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe.

 

§6

 

Działania opisane w §5 mogą być realizowane zarówno w ramach działalności nieodpłatnej jak i odpłatnej pożytku publicznego.

 

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§7

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 złotych przyznanej przez Fundatora oraz dochody i inne mienie uzyskane przez Fundację w toku jej działalności.

 

§8

 

Przychody Fundacji pochodzą z:

 

 1. Darowizn, dotacji, spadków, zapisów, subwencji oraz grantów otrzymanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy.

 2. Odsetek bankowych od posiadanego kapitału.

 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

 4. Wpływów z działalności odpłatnej Fundacji.

 5. Majątku Fundacji.

 6. Innych źródeł prawnie dozwolonych.

§9

 

 1. Cały uzyskany przez Fundację dochód przeznaczony będzie na cele statutowe oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§10

 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

 

§11

 

 

Zarząd Fundacji.

 

 1. Zarząd składa się z minimum 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

 2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,

 2. śmierci członka Zarządu,

 3. odwołania przez Fundatora.

 1. Fundator powołuje Prezesa Zarządu i jego zastępcę (Wiceprezesa) spośród członków Zarządu.

 2. Członkiem zarządu może zostać także Fundator z zastrzeżeniem punku 7.

 3. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.

 

§12

 

 

Do zadań Zarządu należą w szczególności:

 

 1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 2. Realizowanie celów statutowych Fundacji.

 3. Przygotowanie planów merytorycznych i finansowych działalności Fundacji.

 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

 6. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych oraz lokalnych oddziałów Fundacji.

 7. Powoływanie i odwoływanie liderów jednostek organizacyjnych oraz lokalnych oddziałów Fundacji.

 8. Zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

 9. Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele statutowe osobom fizycznym i prawnym.

 

§13

 

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeb Prezes Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 

§ 14

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§15

 

 1. Zmian w statucie Fundacji może dokonywać Zarząd Fundacji.

 2. Zmian można dokonać na drodze uchwały za zgodą większości członków.

 

§16
 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

 3. Połączenia można dokonać na drodze uchwały za zgodą większości członków.

 

§17

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.